REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. INFORMACJE O SERWISIE

1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://www.butcherspetcare.com jest Butcher`s Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78-10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł , e-mail: [Office BPCEU <office@bpceu.com>], tel [ (22) 374 30 33], (dalej: „Właściciel”).

2. Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienieoraz stron internetowych, tak zwanych „landing page’y”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp. — w dalszej części Regulaminu będziemy je określać jako „Serwis”.

2. DEFINICJE

 1. Formularz zapisu na Newsletter– interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów.
 3. Materiały– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter, przy czym treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 4. Subskrybent– Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów.
 6. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 7. Serwis– strona internetowa pod adresem https://www.butcherspetcare.com/ oraz wszystkie jej podstrony oraz strony internetowych, tak zwane „landing page”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp.
 8. Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis chcąca korzysta z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 9. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 11. Usługa społeczeństwa informacyjnego– każda usługa normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.
 12. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 14. Ustawa – prawo telekomunikacyjne– ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin newslettera określa zasady zapisywania i korzystania z usługi Newsletter, sposobu wynagradzania osób zapisujących się po raz pierwszy newslettera, zasad sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu
 3. Na potrzeby Regulaminu newslettera, Właściciel Serwisu podaje swoje dane kontaktowe: adres pocztowy:  [Raduńska 6, 01-681 Warszawa] ; adres poczty elektronicznej: [Office BPCEU <office@bpceu.com>],
 4. Informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu
  71 Kodeksu cywilnego.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny np. na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 

5. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 5 Regulaminu newslettera – usługa Newsletter.

6. USŁUGA NEWSLETTER 

 1. Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów.
 3. Dla osób, które poprawnie wypełnią po raz pierwszy formularz rejestracyjny zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika link, który umożliwi pobranie e-booka „Wiesz co podajesz, czyli jak czytać etykiety karm dla zwierząt”
 4. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newsletter. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 5. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.
 6. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisz się”.
 • w formie elektronicznej na adres: [office@bpceu.com];
 • w formie papierowej na adres pocztowy:  Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. ul.Raduńska 6, 01-681 Warszawa
 1. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację,
 • w formie papierowej na adres pocztowy:  [Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. ul.Raduńska 6, 01-681 Warszawa
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@bpceu.com]; .
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa osoby składającej reklamację do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Podmiotem gromadzącym adresy e-mail w celu wysyłki newslettera jest agencja USER.

9. ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn.
 3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy.
 4. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach.
 5. W przypadku usługi Newsletter Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
 6. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 7. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 25.10.2023 r.